ADR > Screening technology

Technologia ADR

Nazwa ADR Technology oznacza zaawansowaną technologię ekranowania pola elektrycznego (Advanced Dielectric Radiation Trap), jak również pola elektromagnetycznego wyższych częstotliwości.

Ekranowanie niskich częstotliwości pola elektrycznego jest możliwe dzięki opracowaniu nanokompozytu składającego się z porowatej matrycy dielektrycznej, w której woda jest rozproszona, w postaci wody krystalizacyjnej w sieci hydratu oraz w postaci nano/mikro-kropli wody zawierającej jony. Materiał taki wykazuje dużą absorpcję dielektryczną w zakresie niskich częstotliwości oraz nie wymaga uziemienia.

Wytworzona na bazie Technologii ADR tkanina ADR TEX wykazuje skuteczność tłumienia pola elektromagnetycznego dla 10  GHz na poziomie  -35 dBm.

ADR Technology jest unikalnym w skali światowej polskim wynalazkiem, dzięki któremu możliwe jest budowanie nowoczesnych i efektywnych ekranów pochłaniających składową elektryczną pola elektromagnetycznego. Technologia ta wykorzystuje właściwości układów wielofazowych, które można dobierać do określonych zastosowań zmieniając skład fazowy i sposób łączenia poszczególnych faz.

 

ADR Technology posiada patent PAT 221223 oraz jest zastrzeżona zgłoszeniem patentowym WO2016092399A1.

Dotacje unijne

Projekt nr POIR.02.03.02-22-0006/15 ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent: ADR Technology Stanisław Wosiński

Tytuł projektu: „Opracowanie kompozytowego materiału ekranującego pole elektromagnetyczne w wysokich i niskich częstotliwościach”

 

     Celem projektu jest opracowanie materiału kompozytowego przez dodanie modyfikatora, pozwalającego rozszerzyć zakres ekranowania do kilku GHz, co umożliwi efektywne rozwiązanie problemu ochrony człowieka przed działaniem pola elektromagnetycznego o wysokich częstotliwościach. Rozwiązanie to pozwoli dostarczyć na rynek produkty o właściwościach ekranujących pole elektromagnetyczne w niskich i wysokich częstotliwościach, w tym wykorzystywanych przez telefonię komórkową oraz WiFi.

    Wartość projektu: 455.100,00 PLN
    Wartość dofinansowania z UE: 296.000,00 PLN