REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.adr.com.pl

obowiązujący od dnia 18.10.2016 r. z późniejszymi zmianami

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.);

1.4. ADR System – Anna Wosińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ADR System Anna Wosińska w miejscowości Gdańsk, ul. Żeleńskiego 18, 80-285 Gdańsk, NIP 5840400543, REGON nr 190301820;

1.5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego pod nazwą https://www.adr.com.pl. Regulamin stanowi integralną część wszystkich Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy ADR System a Klientem i określa wzajemne relacje Stron. Klient po jednokrotnym przyjęciu i akceptacji Regulaminu oświadcza, iż akceptuje Regulamin we wszystkich Zamówieniach i Umowach sprzedaży zawieranych pomiędzy Stronami;

1.6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.adr.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ADR System a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu;

1.9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1030 ze zm.);

1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.adr.com.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.adr.com.pl, prowadzony jest przez ADR System .

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 3. c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18230,
 2. b) Google Chrome w wersji 54.0.2840.87,
 3. c) minimalna rozdzielczość ekranu 800x 600 pikseli.

 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ADR System zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. ADR System może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ADR System za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ADR System lub Seleny SA.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ADR System.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ADR System,
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. ADR System podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej www.adr.com.pl i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich zgłaszanych przez Klienta nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

3.9. Klient, który chce zawiadomić ADR System o zaistniałych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej www.adr.com.pl powinien wysłać w tym celu wiadomość elektroniczną na adres e-mail: info@adr.com.pl, podając przy tym rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

3.10. ADR System zobowiązuje się ustosunkować do powiadomienia o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu strony internetowej www.adr.com.pl. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.adr.com.pl, dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia,
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c) wybranej metody płatności,
 4. d) wybranego sposobu dostawy,
 5. e) czasu dostawy,

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ADR System Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wysłania do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.12. Na życzenie Klienta ADR System wystawia fakturę VAT.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez odbiór osobisty lub przesyłką kurierską za pośrednictwem następujących firm:

Przedpłata:

UPS 16 zł

Płatność przy odbiorze:

UPS 20,00 zł

Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami kuriera i zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, wagi oraz rozmiarów przesyłki (wielkości Zamówienia). O koszcie dostawy konkretnego Zamówienia Klient zostanie poinformowany w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i otrzymania przez ADR System płatności na konto.

5.4. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, ADR System nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towarów.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (ceny nie zawierają kosztów dostawy).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:

 1. a) przelewem na numer konta bankowego w złotówkach PL 76 1160 2202 0000 0000 5069 7165 bądź Euro PL82 1160 2202 0000 0000 3757 5479
 2. b) płatnością w systemie przelewy24:

Alior Bank S.A. (Płacę z Alior Bankiem)
Bank BPH
Bank BPS
Bank Millennium
Bank Pekao S.A (Pekao24Przelew)
Bank Pocztowy
Bank Zachodni WBK
BGŻ BNP Pariba
BLIK
BOŚ Bank
Citibank Handlowy S.A. (Płacę z Citi Handlowy)
Credit Agricole
Deutsche Bank
Euro Bank
Getin Bank
IdeaBank
IKO
ING Bank Śląski
Inteligo (Płacę z Inteligo)
PKO Bank Polski S.A. (iPKO)
mBank (mTransfer)
Net-bank express
Noble Bank
Orange
Pay Way Toyota Bank
PBS Bank
PeoPay
Invest-Bank S.A.
Raiffeisen Polbank
SGB
T-mobile Usługi Bankowe
Volkswagen Bank

6.3. Zamówienia będą realizowane w cenach obowiązujących na stronie https://www.adr.com.pl w chwili ich składania, z wyjątkiem Towarów objętych promocją lub wyprzedażą, jeżeli upłynął termin obowiązywania promocji lub też, gdy doszło do wyczerpania zasobów takich Towarów.

 1. ADR System ma w każdej chwili prawo do zmiany cen Towarów podanych na stronie internetowej https://www.adr.com.ploraz do odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i/lub wyprzedaży.
 2. ADR System zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych Towarów, kategorii Towarów lub ilości zamawianych Towarów.
 3. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego ADR System.

 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

 

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

Siedziba Sprzedawcy / adres korespondencyjny:
ADR System ul. Żeleńskiego 18 80-285 Gdańsk

Dane kontaktowe:
adres e-mail: info@adr.com.pl
tel. (+48) 58 341 95 41

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

 

ADR System ul. Żeleńskiego 18 80-285 Gdańsk

 

7.3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

7.4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

7.5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7.6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– o w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

VIII. Skutki odstąpienia od umowy

8.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy ADR System dokona zwrotu ceny zamówienia niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że ADR System uzyska wyraźną zgodę odstępującego od umowy na inne rozwiązanie; w każdym przypadku ADR System nie naliczy żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.2. ADR System jest uprawniony wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. ADR System jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, również Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@adr.com.pl. ADR System zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3. ADR System nie jest producentem towarów.

 

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. ADR System podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ADR System o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ADR System ul. Żeleńskiego 18 80-285 Gdańsk, mailowo pod adres info@adr.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. ADR System zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ADR System a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ADR System a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ADR System

10.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

0