ADR > Urządzenia do wody

 ADR High Flow

Komercyjne urządzenie służące do zmiany parametrów fizykochemicznych wody, zbudowane ze zbiornika z wmontowanymi magnesami o określonym rozkładzie pola magnetycznego oraz z ceramiki o dużej stratności dielektrycznej wytworzonej zgodnie z PAT.221223.

Główne zastosowanie w: uprawie roślin, hodowli zwierząt, montaż urządzeń na instalacjach wody pitnej dla użytku domowego, jak i przy  produkcji wody mineralnej butelkowanej oraz innych napojów, gdzie wykorzystywana jest woda.                             

 

Gwarancja prawidłowego działania urządzeń  – 5 lat od dnia instalacji.  Wskazane jest badanie parametrów wody co 2 lata u Producenta – firmy ADR Technology. 

Dla wody pitnej źródlanej lub mineralnej butelkowanej wskazane jest celem utrzymania uzyskanych parametrów przetrzymywanie wody w kartonach ekranujących pole elektromagnetyczne lub pakowanie zbiorcze w folię termokurczliwą wytworzoną według Technologii ADR zgodnie z PAT.221223. 

Działanie urządzenia ADR High Flow

 

Jest to urządzenie, które zmienia parametry fizyko-chemiczne wody:

 • Zmniejsza stopień agregacji,
 • Zmniejsza napięcie powierzchniowe,
 • Może zwiększyć stopień natlenienia (przez dodanie urządzenia napowietrzającego),
 • Zwiększa rozpuszczalność związków biologicznie czynnych,
 • Zwiększa rozpuszczalność nawozów i środków powierzchniowo czynnych, ochrony roślin.

Zastosowanie:

 • Do użytku domowego; instalacja na linii wodociągowej wewnętrznej w domu daje korzyści na wielu poziomach: wody pitnej, zmywarki, pralki, do kąpieli.
 • W hodowli zwierząt,
 • W uprawie roślin jako: bezpośrednie podlewanie, podlewanie wodą z rozpuszczonymi nawozami, użycie wody po przejściu przez ADR High Flow do rozcieńczania środków powierzchniowo czynnych – w opryskach na rośliny,  
 • Może być zintegrowany z systemami filtracji wody,
 • W liniach służących do produkcji wód mineralnych i napojów,
 • W oczyszczalniach ścieków,
 • W zastosowaniu przemysłowym celem nie osadzania się węglanu wapnia na rurach (osadzanie się kamienia kotłowego),
 • W myjniach samochodowych.

Woda po przejściu przez urządzenie zwiększa ekstrakcje spożywanych  pokarmów, herbat, ziół, trawy, siana, pasz. Przeprowadzone badania wykazały znaczące różnice w ekstrakcji. W badaniu testowym użyto jako materiał do ekstrakcji liście tarczycy bajkalskiej, gdzie nastąpił wzrost ekstrakcji o ponad 30 % po zastosowaniu ADR High Flow. Badanie miało na celu ocenę wpływu urządzenia na wodę, a następnie na ekstrakcję w szczególności chodziło o ocenę przydatności urządzenia w hodowli zwierząt.

Należy zwrócić uwagę, że woda wykazuje anomalnie dużą adsorpcję gazów takich jak CO2, NO2 oraz węglowodory, co jest związane z jej szczególnymi własnościami: molekuły wody mają duży elektryczny moment dipolowy a ponadto mogą być zarówno donorami jak i akceptorami protonów. Skutkiem tej anomalnej adsorpcji gazów jest duże zmniejszenie jej napięcia powierzchniowego [R. Massoudi, A.D. King, J. Phys. Chem. 78(1974)2262].

Badania eksperymentalne wpływu pola magnetycznego na napięcie powierzchniowe wody pokazały, że maleje ono o koło 8 % po przepuszczeniu przez pole magnetyczne o indukcji 0.16 T [Y.I. Cho, S.-H. Lee, Int. Commun. Heat Mass Transfer 32(2005)1]. Stwierdzono również, że wielkość zmian zależy od rodzaju wody (kranowa czy twarda). Dalsze badania [ M.C. Amiri, A.A. Dadkhaha, Coll. Surf. A 278(2006)257] pokazały jednak, że chociaż napięcie powierzchniowe wody maleje ze wzrostem czasu przebywania w polu magnetycznym, na napięcie powierzchniowe wody (która jest doskonałym rozpuszczalnikiem) w tych samych warunkach termodynamicznych wpływają przede wszystkim substancje w niej rozpuszczone (gazy, sole). Z tego względu nie można wyznaczyć zależności zmian napięcia powierzchniowego wody od natężenia pola magnetycznego.

W badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w latach 2007-2008, testowano kiełkowanie nasion gorczycy białej (Sinapis alba).

Ocena parametrów jakości wybranych nasion roślin rolniczych stymulowanych HF

 • Celem badań było określenie energii kiełkowania, zdolności kiełkowania i innych parametrów oceny jakości nasion wybranych gatunków roślin rolniczych. Cała ocena trwa najczęściej kilkanaście dni, a jej długość jest ściśle określona dla każdego gatunku testowanych roślin.
 • Nasiona w liczbie 50 sztuk wykładano na szalki Petriego (8 szalek na kombinację = 400 sztuk nasion), które wcześniej wyłożono sześcioma warstwami bibuły filtracyjnej nasączonej wodą poddaną modyfikacji magnetycznej.
 • Ocena polegała na liczeniu skiełkowanych nasion. Skiełkowane nasiona usuwano z szalek. Pomiaru dokonywano z częstotliwością, co 24 godziny. Otrzymane wyniki porównano z kombinacją kontrolną (z woda nie poddaną modyfikacji).

Zdolność kiełkowania – nasion jest to procentowa liczba nasion normalnie  kiełkujących w określonych kontrolowanych warunkach i w określonym czasie.

Energia kiełkowania – określa się ją procentem nasion, które kiełkują w ciągu krótkiego czasu (3 – 10 dni). Energia kiełkowania mówi o zdolności nasion do szybkiego kiełkowania i jest wskaźnikiem ich żywotności.

Wigor nasion – jest sumą całkowitą tych właściwości nasion, które określają poziom aktywności i zachowanie się nasion podczas kiełkowania i wschodów siewek. Od wielkości wigoru zależą: polowa zdolność wschodów, ich liczebność, szybkość i równomierność.
Nasiona odznaczające się dużym wigorem charakteryzują się szybkimi i równomiernymi wschodami, wysoka energia i zdolnością kiełkowania.

Wpływ HF na wodę, a następnie na kiełkowanie nasion
gorczycy białej (Sinapis alba)

Lp. Kombinacja Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3Dzień 4Dzień 5
1. ADR High Flow 46.875  b 2.25 a0.375  a 0.25  a 0.50  a 
2. Kontrola 28.375  a 19.625 b 1.1250  a 0.375  a 0.125  a 

Wniosek

 • Pole ADR HF ma znaczący pośredni wpływ na szybkość kiełkowania nasion.
 • W przypadku gorczycy stwierdzono przyspieszenie kiełkowania.
Tabela 1 Porównanie Danych Pomiarowych

Parametry pomiarowe

 

Średnia zawartość z 3 lat

 

Zawartość po 3 tygodniowym zastosowaniu ADR HF

% zmniejszenia zawartości

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT-Cr)49,732,035,6
Biologiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5)7,22,072,1
Substancje nierozpuszczalne10,34,061,3
Azot amonowy (N-NH4)13,30,298,5

Wpływ ADR High Flow zainstalowanego w oczyszczalni ścieków:

Technologia ADR została wprowadzona do oczyszczania ścieków miejskich. Pierwsze badania przeprowadzono na niewielkiej oczyszczalni miejskiej w Czechach i wskazują one na istotny wpływ Technologii ADR na poprawę jakości ścieków. Otrzymane wyniki uzyskano po zastosowaniu urządzenia ADR High Flow po 3 tygodniach. Wyniki te porównano z  średnimi wartościami parametrów pomiarowych z 6 wykonanych testów w przeciągu ostatnich 3 lat. Badano następujące czynniki:

 • Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT-Cr),
 • Biologiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5),
 • Substancje nierozpuszczalne,
 • Azot amonowy (N-NH4)

Rezultaty przedstawione są w poniższej Tabeli i na Rysunku 3. Tabela przedstawia zmierzone zawartości parametrów pomiarowych i ich procentowe zmniejszenie po zastosowaniu Technologii ADR. Rysunek 1 przedstawia graficznie procenty zmniejszenia parametrów pomiarowych. Jest widoczne, że zmniejszenie zawartości i tym samym poprawa jakości ścieków, na skutek zastosowania Technologii ADR nawet w tak krótkim czasie (3 tygodnie) jest znaczna.

Hodowla krów

zmiany dotyczą lepszego pobierania i wykorzystania paszy i w konsekwencji lepszych parametrów mleka-białko, tłuszczu oraz zwiększenia produkcyjności mlecznej. Produkt nasz działa prozdrowotnie czyli wykorzystuje wszystkie zawarte w paszy składniki żywieniowe tj. białko, witaminy i tłuszcze, składniki organiczne i nieorganiczne zostają dostarczone do komórek organizmu szybciej i lepiej ze względu na korzystną  zmianę pH krwi na bardziej alkaliczną, co ułatwia ten proces i pozwala obniżyć podaż w paszy składników mineralnych i białka.

Hodowli kurcząt

zauważalne zmiany przy hodowli brojlera dotyczą zarówno mniejszego zużycia paszy jak i poprawy statusu zdrowotnego. Bardziej widoczne zmiany dotyczące ograniczeń poziomu białka w paszy następowały w tuczu długim u brojlerów długiego tuczu – 3 miesiące. Nie prowadzono jeszcze badań na kurach nioskach i stadach reprodukcyjnych drobiu, co nastąpi niebawem, a spodziewane wyniki dotyczą podobnie oszczędności na paszach wysokobiałkowych i poprawie statusu zdrowotnego.

Hodowla świń

badania dotyczyły tuczników. Zauważono dużą poprawę produkcyjności mięsnej, co w tym przypadku jest najważniejsze z ekonomicznego punktu widzenia. Od połowy tuczu zauważono mniejsze zapotrzebowanie na paszę wysokobiałkową, poziom białka w paszy został zmniejszony co radykalnie zwiększa opłacalność. Nastąpiło również polepszenie statusu zdrowotnego tuczników- zostały zminimalizowane upadki spowodowane beztlenową mikroflorą bakteryjną przy wysokim poziomie białka w paszy, a zachowaną jednocześnie mięsnością. Ograniczenie poziomu białka w paszy, nie spowodowało spadku mięsności przy ocenie poubojowej. Świadczy to zarówno o lepszym właściwościach transportowych cząsteczek wody poprzez urządzenie ADR High Flow, a także o pozytywnych zmianach buforowania pH krwi co usprawnia proces trawienia.

Dane Testów

Połączone dwa testy Test 1 i Test 2,

Ilość tuczników w Test 1 z ADR HF -650, a z Test 2 z ADR HF -507. Razem  1157 sztuk.

Ilość tuczników w próbie kontrolnej wynosiła 460 sztuk.

ADR HF

Kontrola

Ilość tuczników w teście

1157 (650+507)

460

tuczodni

101 (102+100)

106

FCR

2,765 (2,75+2,78)

2,89

śr.przyrost dzien.

0,925 (0,91+0,94)

0,9

waga sprz. tucz.

125,35 (123,5+127,2)

127,6

wstaw. warchl.

32,25 (30,5+34)

32,5

wybicie

78,87% (78,75%+78,99%)

78,15%

Dwa istotne parametry:

 • Średni przyrost dzienny,
 • FCR

 

Wnioski:

 • Koszt paszy może stanowić 70 proc. wszystkich nakładów poniesionych na wyprodukowanie tucznika.
 • Na dobrych fermach wartość współczynnika wykorzystania paszy (FCR) wynosi 2,7, w gorszych dochodzi do 3.
 • Wzrost FCR o 0,1 może oznaczać o 9 kg wyższe zużycie paszy na wyprodukowanie jednego tucznika, w przypadku uzyskanej wartości 0,125 jest to 11,25 kg.
 • W przypadku tuczarni o obsadzie, gdzie były zainstalowane ADR HF (odliczając kontrole) ADR HF miał wpływ na 1157 sztuk co dało oszczędność w samym eksperymencie 1157 x 11,25= 13 ton. Finansowo 13 ton x 1500 zł = 19 500 zł. Wniosek -w samym eksperymencie nastąpiły zyski, które w 100% spłaciły 2 urządzenia.
 • Symulacja dla ilości 1000 sztuk tuczników w rzucie po 3 cykle w roku, daje 3000 sztuk (około 100 dni tuczu na jeden cykl).
 • Oszczędność paszy: 3000 x 11,25= 34 tony.
 • Zysk: 34 tony x 1500 zł = 51 tys zł rocznie .
 • Na jednej sztuce tucznika w eksperymencie zysk wyniósł 17 zł.
 • Ilość wody jaką pije warchlak/ tucznik to 5/10. Należy policzyć na tucznika to jest max 10 litrów / dobę.
 • ADR HF ma wydajność 1500 l/h. Na dobę ADR HF może wyprodukować 36 000 litrów wody
 • To oznacza przy zużyciu max. wystarczy ADR HF na 3 600 sztuk tucznika.
 • Zysk roczny przy zainstalowaniu 1 sztuki ADR HF wyniósł by dla farmy w 3 cyklach – razem około 10 tys sztuk x 17 zł = 170 000 zł.
0