ADR Protect

Numer produktu: ADR010

45,00 

Ilość

Rozkład pola magnetycznego nad ADR Protect

NSTYTUT MEDYCYNY PRACY
im. Prof. Dra med. Jerzego Nofera
Zakład Zagrożeń Fizycznych

Świadectwo Badania

Stwierdzone wartości wypadkowe indukcji magnetycznej pola magnetycznego generowanego przez ADR Protect  we wszystkich punktach otoczenia nie przekraczają wartości dopuszczalnej wg rozporządzenia MOŚZNiL z 11 sierpnia 1998r. i nie stwarzają ryzyka zdrowotnego dla ludzi.

ADR Protect  otrzymał świadectwo dopuszczenia do sprzedaży i używania zgodnie z przeznaczeniem.

Więcej informacji https://adr.com.pl/IMPpl.pdf

Wyniki badania termograficznego:


– przed użyciem (lewa)
– podczas używania (prawa)

Badania termograficzne przeprowadzono na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Instytucie Radiofizyki Radiologicznej w Poznaniu.

S. Górski, S.A. Wosiński, B. Grala, K. Waliszewski, K. Kapecka, Thermographic evaluation of the immediate effects of the ADR Protect Energy Stimulator on blood supply to the hands of persons with Generalized Peripheral Blood Supply Disorders, Medical News 3 (72) 2003; s. 176–180.

Termograficzne badania doraźnych zmian ukrwienia dłoni u osób z uogólnionymi zaburzeniami ukrwienia, stosujących indywidualny stymulator energii ADR Protect

Streszczenie

Przeprowadzono termograficzną ocenę ukrwienia spoczynkowego u 17 kobiet i 7 mężczyzn z miernym i znacznym objawem Raynaud na kończynach górnych. Dobór pacjentów był zgodny z przypadkową kolejnością zgłoszeń do badania. Badania wykonywano według własnej metodyki. Po wykonaniu kąpieli wodnej rąk w temperaturze 370C i osuszeniu ich papierowym ręcznikiem, następowała półgodzinna adaptacja w temperaturze 19 – 210C klimatyzowanego pokoju. Następnie u wszystkich badanych wykonywano jedno zdjęcie termograficzne celem ustalenia stanu wyjściowego, po czym umieszczano pod lewą dłonią jeden z dwóch krążków
o zewnętrznych cechach ADR Protect, z których jeden był postacią aktywną, zaś drugi – nieaktywną, służącą dla oceny efektu placebo. Pacjenci ani badająca osoba nie orientowali się czy stosują postać czynną czy nieczynną urządzenia. Po rejestracji serii zdjęć w odstępach 10, 10, 20,30,30,60 sekund po umieszczeniu krążka, zmieniano go na drugi rodzaj i ponawiano serię zdjęć w takich samych interwałach czasowych. Z wykonanych zdjęć odczytywano temperatury maksymalne i minimalne na dłoniach i na palcach obu rąk, z dokładnością 0,1 0C. Stwierdzono, że największe różnice temperatur w stosunku do temperatur wyjściowych wystąpiły po 160 sekundach od aplikacji aktywnej lub nieaktywnej postaci krążka. Przy pomocy testu Studenta oceniano hipotezę, że wyniki temperatur w terminie wyjściowym oraz temperatur końcowych, tj. 160 sek po aplikacji każdego z krążków, są istotnie wyższe po zastosowaniu krążków. Testowano także istotność różnicy odpowiednich temperatur na rękach prawych
i lewych. Wyniki wykazały występowanie istotnie wyższych temperatur minimalnych
i maksymalnych na dłoniach i na palcach, po zastosowaniu zarówno postaci nieczynnej jak
i czynnej ADR Protect. Testowanie różnic przyrostów temperatur po aplikacji postaci czynnej
i nieczynnej wykazało statystycznie wysoce istotną (p=0,001) ich wyższość po aplikacji postaci czynnej w porównaniu z nieczynną. Różnice te były mieściły się w zakresie od –0,4 do +8,40C,
z wartościami średnimi od 1,4 do 2,70C, zaś maksymalnie od 5,1 do 8,40C, w przypadku użycia postaci czynnej w porównaniu do placebo. Ponadto okazało się, że temperatury na obu rękach, w symetrycznych obszarach i w odpowiednich terminach, nie różniły się istotnie. Wyniki skłaniają do uznania znacznego dodatniego, praktycznie doraźnego wpływu stosowania osobistego stymulatora ADR Protect na ukrwienie obwodowe u osób z jego zaburzeniami. Stwierdzono, że wpływ ten obejmował także dłoń drugostronną do tej, na którą ADR Protect oddziaływał bezpośrednio. Sugeruje to iż oddziaływanie ADR Protect ma charakter ogólno układowy, a nie tylko lokalny.

Słowa kluczowe: termografia; ukrwienie; kończyny górne;; objaw Raynaud; ADR Protect

1 Pracownia Radiofizyczna Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu[1 ADR System, Gdańsk

2 Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin w Poznaniu

3 Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Akademii Medycznej w Poznaniu

4 Pracownia Radiofizyczna Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Więcej informacji:  www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/nowiny/article.php?lang=pl&id=545

Wyniki badań immunologicznych

Celem przeprowadzonych badań była ocena stymulatora ADR Protect odnośnie możliwości immunotropowego oddziaływania pola magnetycznego wytwarzanego przez stymulator oraz, w przypadku stwierdzenia takich wpływów, wstępne określenie ich charakteru i zakresu.

Wnioski
1. Zastosowanie w hodowli komórek mononuklearnych krwi ludzkiej pożywki RPMI-1640 eksponowanej w polu magnetycznym płytki ADR (15 min) przed jej użyciem w hodowli, powoduje w porównaniu z zastosowaniem pożywki kontrolnej wzrost spontanicznego wbudowywania 3H-tymidyny oraz obniżenie wartości wskaźnika wpływu monokin na limfocyty (LM), pozostawiając pozostałe parametry oceny (odpowiedź na PHA i Con A, wskaźnik SAT i wskaźnik wysycenia receptorów IL-2) bez istotnych zmian wartości.
2. Ekspozycja hodowli ludzkich komórek mononuklearnych krwi w polu płytki ADR w całym okresie hodowli (72 godz) w porównaniu z hodowlami kontrolnymi, prowadzi do wystąpienia zmian podobnych jak w przypadku eksponowania samej pożywki (przed hodowlą) na wpływ płytki ADR (tendencja do wzrostu spontanicznego wbudowywania 3H-tymidyny i obniżenie wskaźnika LM).
3. Przeprowadzone badania wskazują, że ekspozycja w polu płytki ADR wywiera bezpośredni wpływ na stan pożywki hodowlanej RPMI 1640 wywołując w niej zmiany o nieznanym charakterze. Zmiany te warunkują wtórnie wystąpienie opisanych powyżej zmian czynnościowych hodowanych komórek odpornościowych.
4. Obserwowane zmiany czynnościowe hodowanych komórek można wstępnie interpretować (co wymaga dalszego doświadczalnego potwierdzenia) jako rezultat zmiany aktywności monocytów w zakresie wytwarzanych monokin regulujących stopień proliferacji limfocytów.
5. Dla wykluczenia lub wykazania możliwości bezpośredniego oddziaływania pola ADR na komórki odpornościowe niezbędne jest przeprowadzenie dalszych badań na modelu doświadczalnym eliminującym pośrednie oddziaływanie na medium hodowlane.
6. Uzyskane wyniki nie mają bezpośredniego przełożenia na ocenę komórek poddanych wpływom pola ADR i na możliwość wnioskowania o rodzaju takich oddziaływań na stan czynnościowy komórek w organizmie (in vivo).

Średnie wyniki proliferacji komórek jednojądrzastych krwi ludzkiej podczas hodowli komórkowej in vitro, w 72-godzinnej mikrohodowli prowadzonej na pożywce poddanej 15-minutowemu działaniu urządzenia ADR Protect (wykres B).

Więcej informacji https://adr.com.pl/Proliferacja.pdf

Informacje techniczne

ADR Protect: średnica 2,1 cm, grubość 1,5 mm, waga 3 g

Jak stosować ADR Protect

  • pod szalkę Petriego w przypadku wykonywania doświadczeń z pożywką lub hodowlą laboratoryjną. Należy umieścić 7 sztuk ADR Protect, na wzór doświadczenia przeprowadzonego w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie),
  • pod naczynia podczas domowej hodowli nasion np. rzeżuchy,
  • pod dłonią lub na dowolnym elemencie, urządzeniu z którymi dłoń ma kontakt (na wzór testu przeprowadzonego w Szpitalu im. Strusia, Uniwersytet Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Instytucie Radiofizyki Radiologicznej w Poznaniu).

Tylna część ADR Protect pokryta jest warstwą samoprzylepną ułatwiającą umieszczenie go na wymienionych przedmiotach.


Recent products

Dodatkowe informacje

Waga0.003 kg